Felhasználási feltételek

Jelen felhasználási feltételek 2018.04.10-től érvényesek

1. Üzemeltetői adatok

A myaccount.ecosim.hu honlapon elérhető felhasználói regisztrációs, egységes adatkezelő szoftver (továbbiakban: myAccount vagy rendszer) üzemeltetője:

EcoSim Üzleti Szimulációk Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1094 Budapest, Páva utca 13. 5. em. 1.

cégjegyzékszám: 01-09-714023, nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13000873-2-43

e-mail: support@ecosim.hu

https://www.ecosim.hu/

2. Felhasználási Feltételek meghatározása, Felhasználók

a.) Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a rendszer igénybevételének, használatának feltételeit.

b.) Az rendszer igénybevételéhez regisztrálnod kell. A regisztráció technikai lépéseit a 4. pont tartalmazza.

c.) A rendszer használata ingyenes.

d.) A rendszer egyes funkcióinak részletes leírása az adott funkciónál olvasható.

e.) Az üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen weboldalon nyújt tájékoztatást. Amennyiben a módosítást követően a Felhasználó a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

f.) A Felhasználási Feltételek hatályos szövege a ... link alatt érhető el.

g.) A regisztrációval létrejövő szerződés nyelve magyar vagy angol, nem minősül írásba foglaltnak, ezért azt nem iktatjuk, és utóbb nem hozzáférhető.

h.) A rendszer működtetésére és üzemeltetésére, a felhasználókkal kötött szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai vonatkoznak, a felek közötti jogvitára a magyar jog az irányadó, a felek közötti jogviták elbírására a magyar joghatóság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

3. A rendszer leírása

a.) A rendszer célja az üzemeltetőhöz kapcsolódó szolgáltatásokhoz, programokhoz, eseményekhez szükséges regisztrációk, felhasználók egységes kezelése, a Felhasználók dolgának megkönnyítése. A Felhasználó egy felületen érik el a Róluk tárolt adatokat, és szerkeszteni tudják azokat.

b.) Többféle szolgáltatás, verseny, esemény érhető el a rendszerben. Az üzemeltető üzleti partnere által meghatározott céloknak és az elvárásoknak megfelelő szimulációs versenyben, tréningen, szolgáltatásokban vehet részt a Felhasználó. Ezek használatához különbőző feltételek szükségesek, melyekről a megfelelő helyen információval szolgáltat a Felhasználók felé.

c.) A versenyek ún. támogatója valamely üzleti partnerünk (pl. egyetem, tréning cég). Az üzemeltető csak a tárhelyet és a rendszert biztosítja a lebonyolításához. Ezért, ha kérdésed van, kérünk, fordulj első körben a Tanárodhoz, aki az adott szimulációt kezdeményezte, meghirdette, annak szakaszait, szabálykeretét megalkotta, vagy versenyeknél az adott verseny weboldalán lévő Kapcsolat menüpontot keresd fel szakmai kérdésekért.

d.) A lezárt versenyek addig érhetők el a rendszerben, ameddig az adatkezelés tart. A lezárt kurzusokat az üzemeltető nem archiválja (az adatkezelés időpontján túl). Amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információkra, adatokra, elért eredményekre, annak magáncélú vagy üzleti célú megőrzésére, úgy arról a Felhasználó maga köteles gondoskodni.

e.) A rendszer működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján alkalmazásüzemeltetésnek minősül.

f.) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

g.) A regisztrációval egyidőben vagy utóbb a profilban hírlevél illetve karrierhírlevél fogadására iratkozhat fel a felhasználó. A feliratkozást nem szükséges megerősíteni. Az általános hírlevél és a karrierhírlevél is rendszertelen időközönként kerül kiküldésre. Leiratkozni a hírlevél alján lévő link útján vagy a profilban lehet. A hírlevélben saját vagy üzleti partnerünk üzleti szimulációs versenyét ajánlunk figyelmedbe. A karrierhírlevélben karrierlehetőségekről, állásajánlatokról tájékoztatunk.

h.) A szolgáltatással kapcsolatos az üzemeltető által fontosnak ítélt információkat tartalmazó rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

4. Regisztráció

a.) A szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe.

b.) Minden 16. életévet betöltött személy regisztrálhat Diák felhasználóként.

c.) A regisztráció folyamata a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben nem adod meg az adatokat vagy olyan e-mail címet adsz meg, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. Ezt követően egy aktiváló linket küldünk a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre, melynek a levél megérkezésétől számított 72 órán belüli lekattintása szükséges a regisztráció megerősítéséhez.

d.) A regisztrációval létrejön a felhasználó profilja, amelybe a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével belépve vehető igénybe a szolgáltatás.

e.) Egyazon e-mail címmel egy regisztráció tartható fenn.

f.) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációs folyamat során a regisztrációs űrlapon lehetőség van. A regisztráció befejezését követően a Felhasználó az e-mail cím kivételével bármely korábban megadott adatát szabadon módosíthatja.

g.) Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal, vagy végleges kizárást, regisztráció-törlést követően regisztrál, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

h.) Amennyiben valamely Felhasználó tartósan nem lép be, az üzemeltető az utolsó belépéstől számított 2 év letelte előtt 1 héttel a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben#_msoc figyelmezteti a Felhasználót arra, hogy amennyiben nem lép be, regisztrációja 24 hónap inaktivitás után törlésre kerül.

i.) A Felhasználó köteles olyan elektronikus levelezési elérhetőséget megadni, melyen valóban elérhető. Az üzemeltető nem felel a Felhasználó elektronikus elérhetőségeinek hibájából, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörében bekövetkezett okból elveszett vagy elmulasztott bármilyen értesítés, üzenet következményeiért. Az üzemeltető által küldött értesítések és üzenetek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e.

j.) A regisztráció törlése az üzemeltetőnek a profilban megadott e-mail címről küldött elektronikus levélben vagy a Profilom menüpontban kezdeményezhető, amely alapján 72 órát követően – ameddig még lehetőség van a törlés visszavonására – a regisztráció törlésre kerül.

5. Részvétel versenyen / rendezvényen

a.) A különböző eseményeket a rendszer diákversenyként tartja számon.

b.) Csak azok jogosultak részt venni versenyen és programokon, akik minden ehhez szükséges adatot megadtak, elolvasták és elfogadták jelen felhasználási feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozatot és elfogadták a hírlevél küldést.

c.) Csatlakozni az adott verseny aloldalán lehet. A felhasználó vagy ahhoz a csapathoz csatlakozhat, amelybe meghívták vagy létrehozhat új saját csapatot a Tanár által meghatározott létszámmal.

d.) A csapatkapitány a verseny aloldalán tudja megjelölni kikkel szeretne egy csapatot alkotni. A csatlakozásra megjelölt Felhasználó regisztrációt követően tud a csapathoz csatlakozni.

6. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata

a.) A szolgáltatás kizárólag a hatályos magyar és közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül használható.

b.) A Felhasználó köteles tartózkodni a szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától.

c.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag az ő feladata és felelőssége, hogy a rendszerben elhelyezett és közzétett bejegyzések, nevek, feltöltött dokumentumok ne ütközzenek se jogszabályba, se jó erkölcsbe, és ne sértsék harmadik személy jogait, ideértve különösen a szerzői és személyiségi jogokat, harmadik személyek védjegy jogát, üzleti titkát.

d.) Tilos vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni; bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; az üzemeltető szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.

e.) A szolgáltatás egyes elemei és a szolgáltatás egésze (beleértve a rendszert és a rendszer grafikáját, megjelenését) szerzői jogi védelem alatt állnak.

A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken az üzemeltetőt vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és ezen elemek a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, olvasásán, képernyőn történő megjelenítésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen túl semmilyen egyéb formában nem módosíthatók vagy használhatók fel vagy hasznosíthatók az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

f.) Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szoftverek és szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

g.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek súlyos vagy ismételt megszegése esetén regisztrációja és/vagy felhasználói tartalmai törlésre kerülhetnek, melyről az üzemeltető saját hatáskörben, a szerződésszegés egyedi körülményeinek mérlegelésével jogosult dönteni. Az üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a felhasználó jelen Felhasználási Feltételeibe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó regisztrációját és profilját, valamint az adott Felhasználó által elhelyezett bármely vagy összes felhasználói tartalmat.

h.) A Felhasználót terheli a teljes felelősség a szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, vagy a szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információhoz hozzáférés biztosítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, az üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá a Felhasználó regisztrációját előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

7. Felelősség

a.) A profilhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles az üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A üzemeltető az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavaknak vagy profiloknak a felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

b.) Üzemeltető célkitűzése, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

c.) A regisztráció és rendszerhasználat során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

d.) Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, az üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

e.) A szolgáltatás használata keretében a Felhasználók által elhelyezett felhasználói tartalmakért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Az üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

f.) Az üzemeltető kizárja a jogszabályi keretek között felelősségét minden, a szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a Felhasználó regisztrációját.

8. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.